Učitavanje stranice u toku...
logo

PRAVILA KREATIVNOG KONKURSA PERSKINDOL KREATIVNI KONKURS 2021

I OSNOVNI PODACI O ORGANIZATORU KREATIVNOG KONKURSA

Organizator kreativnog konkursa je privredno društvo EWOPHARMA DOO Beograd, ul. Borisavljevićeva br. 78, matični broj: 20589434 PIB: 106382291 (u daljem tekstu: Organizator).

II NAZIV I SVRHA ORGANIZOVANJA KONKURSA

Kreativni konkurs se organizuje pod nazivom “PERSKINODOL KREATIVNI KONKURS 2021” (u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda PERKSINDOL.

III VREME I MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs traje od 28.05.2021. godine od 00:01h do 23.07.2021. godine do 8:00h ujutro. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije i održaće se putem društvene mreže Instagram (u daljem tekstu: Instagram) i društvene mreže Facebook (u daljem tekstu: Facebook). Konkurs ni na koji način nije povezan sa društvenom mrežom Facebook i društvenom mrežom Instagram i ni na koji način nije sponzorisan, potvrđen, administriran niti je na bilo koji način povezan sa pomenutim društvenim mrežama. Za sadržaj stranice isključiva je odgovornost organizatora, a ne društvenih mreža Facebook ili Instagram i iste ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost u vezi sa Konkursom.

IV PRAVO NA UČEŠĆE U KONKURSU

Pravo na učešće u Konkursu imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem ili privremenim boravištem u Republici Srbiji, koja imaju otključan nalog, odnosno profil na društvenoj mreži Instagram i Facebook. Maloletnici (mlađi od 18 godina) moraju da imaju prethodni pisani pristanak roditelja ili zakonskog staratelja za učešće u Konkursu, koji moraju dostaviti Organizatoru na njegov zahtev. Organizator ima pravo da proveri autentičnost pismene saglasnosti. Učešće u Konkursu, nije uslovljeno kupovinom i Organizator ga ne naplaćuje. Učesnici snose sve troškove učešća u Konkursu (troškove pristupa internetu; troškovi prenosa podataka sa interneta). Pravo na učešće u Konkursu nemaju zaposleni kod Organizatora, u partnerskim kompanijama Organizatora, kao i članovi njihovih užih porodica (deca, roditelji i supružnik, vanbračni partner), kao i lica koja učestvuju u promociji i realizaciji ovog Konkursa i članovi njihovih užih porodica. Svaki učesnik može učestvovati u Konkursu samo u svoje ime i svojim učešćem potvrđuje da su svi navedeni lični podaci samo njegovi lični podaci. U slučaju davanja nepotpunih, netačnih ili neistinitih podataka, Organizator zadržava pravo da odbije učešće u Konkursu. Učesnik gubi pravo na nagradu ako Organizator utvrdi da: učesnik nije ispunjavao uslove učešća; ako učesnik prekrši pravila učešća u Konkursu; učesnik ne želi da ispuni obaveze u skladu sa ovim uslovima ili ih nije ispunio na vreme; u slučaju prijave: ako je prijava na bilo koji način neprikladna. U slučaju da učesnik izgubi pravo na nagradu, Organizator odlučuje da li će nagradu dodeliti nekom drugom ili ne.

V USLOVI ZA UČEŠĆE U KONKURSU

Za učešće u Konkursu potrebno je: da učesnici u Konkursu na svom nalogu, odnosno profilu (i) objave Facebook objavu (post) ili Facebook priču na društvenoj mreži Facebook ili (ii) objave Instagram objavu (post) ili Instagram priču na društvenoj mreži Instagram u svakom slučaju, učesnici moraju da na svom nalogu • postave sliku ili video zapis koji sadrži proizvod ili logotip kompanije Perskindol • dodaju hashtag #PerskindolKreativniKonkurs na post ili priču i • označe @PerskindolSrbija na postu ili priči na društvenoj mreži Instagram i Facebook da učesnici u Konkursu imaju otključan nalog, odnosno profil na društvenoj mreži Instagram ili Facebook, tokom trajanja Konkursa. Fotografija ili video snimak koji konkuriše za nagradu objavljen od strane učesnika mora biti originalan, odnosno lično kreiran od strane učesnika. Učesnik je dužan da pribavi sve neophodne saglasnosti (ako ih ima), u skladu sa zakonom. Organizator neće uzimati u obzir, odnosno zadržava pravo da diskvalifikuje i/ili obriše video snimak koji ima neprikladan i uznemiravajući sadržaj. Jedan učesnik može objaviti samo 1 (jedan) video snimak ili fotografiju.

VI NAGRADA

Dobitnici nagrada će osvojiti sledeće nagrade: 1) Glavna nagrada – vaučer kompanije INTERSPORT S TRGOVINA DOO Beograd, u novčanom iznosu od 1.000,00 EUR (slovima: hiljadu evra), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele nagrada; 2) 5 nagrada - po 1 vaučer kompanije EMARGO SPORT DOO Beograd, u novčanom iznosu od 49,80 EUR. (slovima: četrdeset devet 80/100 evra), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele nagrada.

VII IZBOR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADE

Među učesnicima Konkursa, tročlana komisija koju imenuje Organizator, izabraće učesnika čija je objava najkreativnija koji će dobiti glavnu nagradu (tj. vaučer kompanije INTERSPORT S TRGOVINA DOO, Beograd u novčanom iznosu od 1.000.- EUR) i pored toga, odabraće još pet (5) kreativnijih objava, čiji će autori dobiti FitPass vaučer kompanije EMARGO SPORT DOO Beograd, u novčanom iznosu u vrednosti od približno 49,80 EUR. U odabiru nakreativnijh objava, učestvuju samo učesnici objava, koji su bili učesnici Konkursa. Izbor najkreativnijih objava održaće se 23. jula 2021, u sedištu Organizatora Konkursa, a dobitnici će biti objavljeni najkasnije do 23. jula 2021 na Facebook i Instagram stranicama Perskindol Srbija. Evidencija ili zapisnik čuva se u sedištu Organizatora Konkursa, u skladu sa ovim Pravilima. Izbor najkreativnijih objava (slika) u potpunosti je stvar subjektivne procene i prosuđivanja imenovane tročlane komisije. Komisija će voditi evidenciju o izboru, postupajući u svemu, u skladu s ovim Pravilima. Organizator će dobitnika obavestiti o nagradi objavljivanjem na Facebook i Instagram vremenskom listu stranice Perskindol Srbija, gde će ga pozvati da mu pošalje lične podatke (ime, prezime, adresa, adresa e-pošte i poreski broj) u svoje poštansko sanduče na Facebook ili Instagram stranici. U roku od 7 dana od objavljivanja obaveštenja o nagradi na Facebook ili Instagram stranici Perskindol Srbija, pobednik mora Organizatoru na dostavljenu mail adresu, dostaviti gore navedene lične podatke. Pobednik će nagradu dobiti poštom na adresu koju će dostaviti Organizatoru. Ako dobitnik ne dostavi Organizatoru, u roku od 7 (sedam) dana odgovor na obaveštenje o nagradi (potvrdu prijema nagrade) ili ne dostavi svoje lične podatke u roku od 7 (sedam) dana, ili ne prihvati nagradu u dogovorenom roku, gubi pravo da zahteva nagradu, a u ovom slučaju nagrada se ne dodeljuje. U slučaju nepotpune, netačne ili netačne informacije, Organizator zadržava pravo da nagradu ne dodeli učesniku, a učesnik nema pravo da je zahteva. U ovom slučaju, Organizator se oslobađa obaveza koje proizilaze iz ovih pravila. Učesnik gubi pravo na nagradu ako Organizator utvrdi da: - učesnik nije ispunjavao uslove učešća; - učesnik je prekršio pravila i uslove učešća u Konkursu; - učesnik ne želi da ispuni obaveze u skladu sa ovim uslovima ili ih nije ispunio na vreme. Učestvujući u kreativnom Konkursu, svi njegovi učesnici izričito i neopozivo pristaju na upotrebu i objavljivanje svog imena i prezimena i mesta prebivališta na Facebook i Instagram vremenskom listu stranice Perskindol Srbija. Rezultati izvlačenja su konačni i na njih se ne može uložiti žalba. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve greške koje mogu nastati prilikom davanja netačnih ili lažnih podataka od strane učesnika Konkursa. Učestvujući, učesnici dozvoljavaju objavljivanje svoje slike ili video zapisa na Facebook i / ili Instagram stranici Perskindol Srbija.

VIII ISKLJUČENJE UČESNIKA IZ UČEŠĆA U KONKURSU

Tokom trajanja Konkursa, pojedinac može biti isključen iz daljeg učešća ili može lično otkazati dalje učešće. Učesnik otkaz mora zatražiti slanjem e-pošte na e-adresu Organizatora info@evopharma.rs, u kojoj mora navesti svoje podatke. Organizator Konkursa zadržava pravo da isključi iz kreativnog Konkursa učesnika: koji prekrši ova Pravila; koji nema otključan nalog na društvenoj mreži Instagram ili Facebook, tokom trajanja Konkursa, ukoliko učestvuje u Konkursu preko jedne od tih društvenih mreža; ukoliko se pojavi sumnja u tačnost dostavljenih podataka; čiji video snimak ne ispunjava uslove definisane ovim Pravilima; koji ne ispunjava uslove za učešće u Konkursu; koji prijavi više od 1 (jednog) video snimka; u ostalim slučajevima kada dodeljivanje nagrade ne bi bilo moguće ili zakonito.

IX OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA

Organizator Konkursa ne prihvata odgovornost ako učesnik iz bilo kog razloga ne može da pristupi društvenoj mreži Instagram ili Facebook ili internet stranici Organizatora. Organizator Konkursa ne prihvata bilo kakvu odgovornost za eventualni gubitak sadržaja na društvenoj mreži Instagram ili za pogrešna usmerenja, oštećenja ili neuručene podatake, bilo u smislu tehničkih poteškoća koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili bilo koje druge okolnosti. Učesnici u Konkursu garantuju da imaju sva autorska prava ili druga prava intelektualne svojine na video snimcima koji budu koristili radi učešća u Konkursu. Organizator prema trećim licima nije odgovoran za eventualnu povredu autorskog prava ili prava intelektualne svojine. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe video snimka, niti je odgovoran za štetu koja učesniku može nastati usled (zlo)upotrebe ličnih podataka.

X ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Organizator kao kontrolor ličnih podataka poštuje privatnost učesnika Konkursa i obavezuje se da pažljivo postupa sa ličnim podacima dobijenim tokom Konkursa i da ih štiti i obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Bez izričitog pristanka učesnika Konkursa, lični podaci učesnika neće biti prosleđeni trećem licu niti će se koristiti u druge svrhe, osim isključivo za potrebe uspešne sveobuhvatne implementacije Konkursa. Organizator ne preuzima bilo kakvu odgovornost za zaštitu podataka na veb lokacijama do kojih vode određene veze na veb lokaciji Organizatora, niti preuzima odgovornost za bilo kakve greške, do kojih može doći kada pružaju netačne ili lažne informacije učesnici Konkursa. Dobitnici nagrada su u obavezi da Organizatoru dostave svoje lične podatke i to: 1) ime i prezime; 2) JMBG 3) adresu prebivališta i 4) naziv koji koriste na Instagramu ili Facebook (u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lični podaci“), Dobitnici nagrada Lične podatke dostavljaju Organizatoru prilikom slanja Odgovora na Obaveštenje (potvrda prijema nagrade). Davanjem Ličnih podataka smatra se da je učenik dao svoj pristanak Organizatoru na obradu Ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) i to isključivo za sledeće svrhe: komunikacije sa Organizatorom, dodelu nagrada, promociju kreativnog Konkursa, objavljivanja ličnih podataka o finalistima i dobitnicima nagrada na društvenim mrežama Organizatora i drugim sredstvima javnog informisanja (uključujući zvanični sajt ewopharma.rs), i za regulisanje potencijalnih poreskih obaveza. Dobitnik nagrade, pristanak može u svakom trenutku opozvati, slanjem zahteva na email adresu: info@ewopharma.rs Potrebno je da dobitnik nagrade ima u vidu da, u slučaju opoziva pristanka pre dodeljivanja nagrade, Organizator neće biti u mogućnosti da mu dostavi nagradu. Lični podaci će se čuvati u bazama Organizatora dokle god dobitnik ne preuzme nagradu i ne opozovete svoj pristanak. U svakom trenutku, dobitnik nagrade ima sledeća prava: 1) na pristup ličnim podacima, 2) na ispravku ličnih podataka, 3) na brisanje ličnih podataka i/ili 4) na opoziv pristanka u bilo koje vreme. Pored toga, možete ostvariti sledeća prava: 1) pravo na ograničenje obrade podataka, 2) pravo na prigovor na obradu, 3) pravo na prenosivost podataka, i 4) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Svoja prava na zaštitu podataka o ličnosti, dobitnik nagrade može ostvariti slanjem zahteva na email adresu: info@ewopharama.rs Dobitnici nagrada su dužni da prilikom preuzimanja nagrade dostave i pisanu izjavu da su saglasni sa prikupljanjem njegovih/njenih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilima. Ukoliko Dobitnik nagrade ne potvrdi prijem nagrade ili ne dostavi tražene podatke, Organizator će doneti odluku da li će nagradu dodeliti nekom drugom ili ne.

XI PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovi Pravila, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Instagramu ili Facebook stranici i u okviru veb sajta.

XII PREKID KONKURSA

Organizator će prekinuti Konkurs ukoliko u periodu trajanja Konkursa nastupe okolnosti koje Organizator u trenutku donošenja ovih Pravila, nije mogao predvideti niti je na te okolnosti mogao uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Organizatora. U slučaju nastanka navedenih okolnosti, Organizator će učesnike obavestiti o prekidu konkursa putem obaveštenja na veb sajtu www.ewopharma.rs

XIII REŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i učesnika, strane će nastojati da sve sporove koji proizilaze iz ovog Konkursa reše sporazumno, a ako to nije moguće, spor će rešiti nadležni sud u Beogradu.

XIV PRAVA I OBAVEZE

Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima.


ORGANIZATOR KONKURSA
EWOPHARMA DOO